Schoolondersteuningsprofiel

Oost ter Hout | School voor Praktijkonderwijs

Ondersteuningsprofiel 2018-2022

Voorwoord

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van Oost ter Hout, School voor Praktijkonderwijs. Dit is een wettelijk verplicht document binnen de Wet op Passend Onderwijs. In dit profiel omschrijven wij op welke manier we passend onderwijs realiseren. Het geeft inzicht in de wijze waarop onze school basis ondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is. Het geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. En het profiel is een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft onze mogelijkheden in het ondersteunen van leerlingen, maar ook onze grenzen. Het is een richtlijn voor wat de ouders van onze leerlingen van ons kunnen verwachten en een duidelijk kader voor de inrichting van ons onderwijs. Tenslotte is dit document de basis voor de andere protocollen en beleidsstukken van onze school.
Ieder schooljaar evalueren wij dit document.

Frits Roemers Directeur Oost ter Hout Oktober 2018

Inhoudsopgave

1: Gegevens van onze school

2: Missie en visie van onze school

Visie
Missie
Het ondersteuningsprofiel

3: De ondersteuningsstructuur van Oost ter Hout

Oost ter Hout is een school voor Praktijkonderwijs
Kenmerken van de leerling
Onderzoek bij inschrijving

4: De basisondersteuning binnen onze school

4.1: De basisondersteuning in de lessen

Mentor
Vakdocent
Schoolregels & protocollen
Schoolregels
Veiligheid en praktijk
Anti-pesten.
Aanbod dyslexie – ernstige rekenproblemen
Keuzeruimte vrijetijdsbesteding

4.2: De basisondersteuning buiten de lessen

Plusklas
Trajectbegeleiding
Sociale vaardigheidstrainingen

4.3: De ondersteuningsroute binnen onze school

4.4: De ondersteuning en expertise geboden samen met de partners

ZAT
Schoolarts

5: Extra ondersteuning binnen onze school

Onderwijsarrangangement
Service.
Ondersteuning bij medische en fysieke beperkingen

6: Grenzen van onze ondersteuning

7: Ontwikkelpunten van het ondersteuningsprofiel

1.   Gegevens van onze school

Naam school:
Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

Adres: 
Oosterhoutlaan 19
2012 RA Haarlem
Postbus 4217
2003 EE Haarlem

T 023 5290350
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.oostterhout.nl

Directeur
Dhr. F. Roemers

Teamleider
Dhr. B. van ’t Sant

Zorgcoördinator
Mw. M. Nottrot

Bestuur
Dunamare Onderwijsgroep Diakenhuisweg 1-21
2033 AP Haarlem
Postbus 4470
2003 EL Haarlem

Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
Postbus 800
2003 RV Haarlem

2.   Missie en visie van onze school

Visie

Het team van Oost ter Hout vindt het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. De school wil een veilige leeromgeving bieden waar je jezelf kunt zijn en waarin medewerkers grote betrokkenheid met leerlingen en hun ouders/verzorgers laten zien. De docenten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, dat betekenisvol is en zoveel als mogelijk op maat voor elke leerling. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, rust, structuur, orde, acceptatie, uitdaging en plezier. Wij leren de leerlingen samen te werken en wij bevorderen hun discipline, gedrag, beroepshouding en sociaal besef. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaat Praktijkschool Oost ter Hout: onderwijs met goede opbrengsten, onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van de leerling en voor leerlingen aantrekkelijk is. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit betekent dat wij goed in kaart brengen wat de leerling nodig heeft en hoe we hier aan tegemoet kunnen komen door te differentiëren in niveau en tempo.

Daarnaast moet het onderwijs afgestemd zijn op de voortdurende ontwikkeling in het praktijkonderwijs. Om de kwaliteit van dit onderwijs te blijven realiseren, zorgen wij voor een voortdurende deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Onze school maakt deel uit van de Dunamare onderwijsgroep. De visie van Dunamare wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden professioneel, ambitieus, uitdagend en inlevend. Deze waarden zijn ook vervlochten in de visie en de strategie van Oost ter Hout.

Missie

Praktijkschool Oost ter Hout heeft als missie om de leerlingen cognitief en sociaal toe te rusten met de benodigde vaardigheden om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te functioneren in de maatschappij en op de (begeleide) arbeidsmarkt. De school is toegankelijk voor alle leerlingen met een pro-indicatie, ongeacht herkomst of levensovertuiging.

Het ondersteuningsprofiel

Naast het specifieke karakter van het praktijkgerichte onderwijs op onze school, kan het voorkomen dat er meer ondersteuning nodig is bij het behalen van de doelen. Leerlingen hebben soms, voor een bepaalde periode, extra ondersteuning nodig om een vaardigheid onder de knie te krijgen, lekkerder in je vel te komen zitten of meer doelgericht ondersteund te worden om zo zelfstandig en redzaam mogelijk te kunnen functioneren. In dit ondersteuningsprofiel wordt verder toegelicht welke ondersteuning wij op Oost ter Hout bieden, hoe wij dit georganiseerd hebben en hiermee dus invulling geven aan Passend Onderwijs.

De leerlingen op onze school hebben allemaal in meer of mindere mate specifieke behoeften als het gaat om leren en het sociaal functioneren in een groep. Op Oost ter Hout kijken wij naar leerlingen vanuit hun ondersteuningsbehoeften en niet naar eventuele stoornissen of problemen niet hieraan ten grondslag liggen. Het maakt voor ons niet uit welk “etiket” of welke “diagnose” er voor zorgt dat een leerling is zoals hij is. We richten ons op dat wat elke leerling nodig heeft om succesvol te kunnen zijn op onze school. En wat dit van ons vraagt in ons onderwijs.

In dit ondersteuningsprofiel wordt niet alleen omschreven wat er binnen en buiten de klas aan ondersteuning geboden kan worden. Het omschrijft ook de grenzen en uitdagingen waar wij voor staan op het gebied van de extra ondersteuning die wij kunnen en willen bieden.

Helaas blijkt soms dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van een leerling de mogelijkheden van de school te buiten gaan. Op dat moment wordt in overleg met ouders/verzorgers en het Samenwerkingsverband onderzocht welke externe hulp noodzakelijk is, dan wel wat wel een geschikte plek is voor de leerling om zich verder te ontwikkelen. 

3.   De ondersteuningsstructuur van Oost ter Hout

Oost ter Hout is een school voor Praktijkonderwijs

De taak van het Praktijkonderwijs is leerlingen zó toe te rusten dat zij zelfstandig en zelfredzaam kunnen functioneren in de maatschappij en dat zij een functie op de arbeidsmarkt kunnen vervullen. Dat doet de school door middel van competentiegericht (= het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep) leren. Samen gaan wij op zoek naar de sterke kanten van een leerling, samen zoeken wij een goede arbeidsplaats in de maatschappij of naar een vervolgopleiding.

Het doel van ons onderwijs is dat de leerlingen -na het volgen van Praktijkonderwijs- direct een betaalde of onbetaalde baan vinden, een vervolgopleiding gaan volgen of een combinatie hiervan en een zelfredzaam en zelfstandig, gelukkig leven gaan leiden.

Het pedagogisch klimaat op school kenmerkt zich door veiligheid, rust, structuur, orde, acceptatie, uitdaging en plezier. Uitgangspunt is het kind, dan de leerling en daarna pas de leerstof. De interactie tussen leerling en docent is van groot belang. Het leren sluit aan bij de voorkennis van het kind en vindt plaats in een goed uitgeruste, realistische leeromgeving. De leerling leert nadenken en praten over het geleerde en mag laten zien over welke competenties hij beschikt. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden in het portfolio (bewijzenmap). Dit portfolio is bovendien de basis van het examendossier. Als een leerling het examendossier op orde heeft en daarin kan aantonen tijdens de periode op Oost ter Hout gegroeid te zijn op één of meerdere gebieden, kan hij vanaf de derde klas het PRO-diploma behalen.

Kenmerken van de leerling

In de wet is vastgelegd voor welke leerlingen het Praktijkonderwijs is bedoeld. De vastgestelde criteria zijn globaal:

 • Een IQ tussen de 55 en 75, daarboven of eronder wordt een leerling besproken met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland
 • een leerachterstand van 3 jaar of meer op tenminste 2 van de volgende gebieden: Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen

De praktijkbeschikking tot het Praktijkonderwijs wordt bepaald door de verwijzingscommissie van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

De leerlingen van Oost ter Hout hebben dus een PRO-beschikking. Hierdoor is voor onze leerlingen meer zorg te realiseren om ze zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om de doelstellingen van het Praktijkonderwijs te kunnen verwezenlijken. Deze extra zorg wordt in de klas gegeven. Doordat wij kleinere klassen hebben en een pedagogisch sterk docententeam kunnen wij de leerlingen goed begeleiden in hun ontwikkeling.

De klassen in de onderbouw hebben met de bij de AVO (theorie) lessen maximaal 14 leerlingen en bij de praktijklessen maximaal 10. Deze lessen worden door één docent verzorgd.

Toelating op onze school verloopt via een praktijkbeschikking en de verwijzingscommissie van het samenwerkingsverband. Gedurende deze aanmeldingsprocedure kunnen wij aangeven dat een aangemelde leerling hier goed tot ontwikkeling zal komen op onze school, maar ook dat er leerlingen zijn aangemeld die zich hier niet goed zullen ontwikkelen. Bij twijfels over of wij in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van een leerling, zullen wij een grondig onderzoek inzetten m.b.t. dossier, gedrag, praktisch handelen, theoretische kennis en zelfstandigheid.

Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door bevoegde docenten die een onderwijsbevoegdheid hebben gehaald op de PABO of een tweedegraads docenteopleiding. Het zijn dus reguliere docenten, met sterke pedagogische vaardigheden, die goed kunnen aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Het onderwijs op Oost ter Hout vindt plaats in de klas of in de praktijksetting. Wij bieden onderwijs aan de groep en differentiëren waar nodig op leer- en toetsniveau, leertempo, instructie en pedagogische behoeften. Wij beiden veel structuur, veiligheid en voorspelbaarheid.

Onderzoek bij inschrijving

Wij proberen de leerlingen die zich oriënteren op inschrijving bij Oost ter Hout zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Vaak hebben wij in groep 7 al contact met ouders en toeleverende scholen. Hierdoor hebben wij de tijd om ons goed te verdiepen in de onderwijsbehoeften van de leerling en in te schatten of wij hieraan kunnen voldoen. Nadat er een eerste contact is geweest met ouders waarin de interesse in onze school kenbaar wordt gemaakt, nodigen wij de ouders en leerling uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wij vertellen hierin wat wij kunnen bieden en geven een rondleiding door de school. Ook stemmen wij de onderlinge wensen en behoeften af met elkaar en maken hiermee een inschatting of Oost ter Hout de juiste plek is voor de leerling. Eerlijkheid en openheid in de informatie over het kind is van groot belang.

Na dit gesprek starten wij een dossieronderzoek waarin verder onderzoek wordt gedaan naar de leer- en begeleidingsbehoeften van de leerling. Hierbij nemen wij contact op met de basisschool om informatie in te winnen. Na dit onderzoek vindt een advies voor inschrijving plaats. Indien wij ondanks de gegevens en het advies van de basisschool twijfels hebben of Oost ter Hout de juiste plek is voor deze leerling, wij niet zeker weten of wij de leerling passende ondersteuning kunnen bieden, starten wij een diagnostiektraject om hier antwoord op te vinden. De uitkomsten op dit onderzoek zullen meewegen bij het advies tot inschrijving.

Door deze zorgvuldige aanpak bij inschrijving weten wij dat wij de nieuwe leerlingen op Oost ter Hout ook daadwerkelijk passend onderwijs kunnen bieden. We hebben hierdoor een goed beeld van wat de leerling nodig heeft en hoe wij hierop aan kunnen sluiten.

Als de conclusie is dat de leerling ander onderwijs en andere ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen bieden, zullen wij in het kader van onze zorgplicht samen met het samenwerkingsverband ervoor zorg dragen dat de juiste plek voor deze leerling gevonden wordt.

4.   De basisondersteuning binnen onze school

De ondersteuning die wij op onze school aan onze leerlingen kunnen bieden valt uiteen in een basisondersteuning in de lessen en een extra ondersteuning buiten de lessen. In dit hoofdstuk omschrijven we hoe deze ondersteuning eruit ziet en wat u hierin van ons kan verwachten.

4.1  De basisondersteuning in de lessen

Oost ter Hout kenmerkt zich als een school waarop leerlingen en docenten zich veilig voelen. Er is rust, helderheid en aandacht voor elkaar. De school besteedt veel aandacht aan een rustig en veilig klimaat op en rond de school. Op Oost ter Hout komen veelal kwetsbare kinderen die veel behoefte hebben aan het gevoel van veiligheid. Dit kunnen wij bieden. We zijn goed in het laten opbloeien van leerlingen door het geven van aandacht en het maken van een fijne, veilige en ontspannen sfeer op de school. Wij doen dit door in te zetten op goede aanpakken tijdens de mentorlessen en het hanteren en naleven van een heldere set van gedragsregels.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Contacten met ouders(s) en verzorger(s) van de leerling worden door de mentor onderhouden. Bij iedere nieuwe leerling gaat de mentor op huisbezoek om nader kennis te maken en om de thuissituatie te leren kennen.

De mentor is verantwoordelijk voor een groep leerlingen en zorgt ervoor dat de leerlingen de juiste begeleiding en zorg krijgen. De mentor stelt twee keer per jaar samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) een Ontwikkelingsperspectief Plan op (OPP) waarin (specifieke) onderwijsbehoeften worden beschreven. Gedurende het schooljaar worden deze onderwijsbehoeften waar nodig bijgesteld. Twee keer per jaar wordt er ook een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld, waarin specifieke onderwijs- en persoonlijke doelen worden beschreven. Dit IOP wordt twee keer per jaar geëvalueerd en wordt zo nodig bijgesteld. Leerling en ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij betrokken en tekenen voor akkoord. Twee keer per jaar heeft de mentor een

coachingsgesprek met de leerling. In dit gesprek wordt bekeken of de gestelde onderwijs- en persoonlijke doelen uit het IOP binnen het bereik liggen van de leerling en eventueel aangepast dienen te worden.

In klas 1 en 2 zien de leerlingen hun mentor dagelijks. De mentor ondersteunt de leerlingen met de dingen die spelen, het doorspreken van de dag en de belangrijke zaken die op de agenda staan. De mentor begeleidt de leerlingen in het focussen op de leeractiviteiten en de doelen.

Daarnaast is de mentor bezig met de groepsdynamiek: zorgen voor een veilige en sociale interactie in de groep. Als er incidenten zijn worden deze besproken. Door middel van aandacht voor burgerschap helpt de mentor de leerlingen interesse te krijgen in elkaar en in wat er gebeurd in de wereld.

In de bovenbouw zien de leerlingen hun mentor minimaal één keer in de week. Deze begeleiding is gericht op de ontwikkeling op de stage / praktijkdagen, het verwerven van een beroepshouding en/of het voorbereiden op een vervolgstudie. Ook de stimulatie tot zelfredzaamheid vindt hierbij plaats.

Alle docenten op Oost ter Hout vervullen de rol van mentor.

Vakdocent

De vakdocent volgt de leerontwikkeling van de leerlingen en het sociaal functioneren in de groep. Dit doet hij door op diverse manieren te toetsen of de leerling de doelen heeft behaald en goed te observeren tijdens de lessen. Hij zorgt voor een pedagogische afstemming, veiligheid en differentieert waar nodig. Daarnaast communiceert de vakdocent met de mentor over de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hij houdt het digitale leerlingvolgsysteem bij en raadpleegt dit om op de hoogte te blijven van de leerling bij de andere vakken. Als er incidenten zijn, bespreekt hij dit met de betrokkenen. Ook heeft de vakdocent een adviserende rol in de profielkeuze van de leerling.

Schoolregels & protocollen

Op onze school gelden heldere schoolregels. Deze hebben we onderverdeeld in gedrag dat we willen zien en horen van elkaar, op de verschillende plekken in de school. Onze schoolregels zijn positief geformuleerd en omschrijven het gewenste gedrag. Hiermee creëren wij een veilige en voorspelbare leeromgeving welke leerling- en docentvriendelijk is. Daarnaast hanteren wij deze consequent en systematisch om de veiligheid te waarborgen, maar ook om de leerlingen zoveel mogelijk oefening te geven op het voorbereiden en invullen van hun leven na deze school. Het kunnen opvolgen van regels en afspraken draagt volgens ons bij aan het goed zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Schoolregels

Algemeen 
 • Je gaat op een respectvolle manier met elkaar om en spreekt op een respectvolle manier met en over elkaar en over elkaars mening
 • Je houdt je aan de regels van het anti-pestprotocol
 • Je verschijnt in nette, schone en fatsoenlijke kleding op school en stage
 • Je hoofddeksel is af binnen school (uitgezonderd religieuze hoofdbedekking)
 • Je mobiele telefoon en muziek zijn uit binnen school. Telefoon berg je op in je kluisje
 • Je ‘oortjes’ / koptelefoon zijn opgeborgen bij binnenkomst van de school
 • Als je te laat bent meld je je eerst bij de administratie en levert het absentiebriefje bij de docent in
 • Je loopt rustig binnen de school
 • Eten en drinken doe je in de pauze in de aula of buiten
 • Je doet je afval in de prullenbak
 • Kauwgom kauw je alleen buiten het schoolgebouw
 • Wij zijn een rook-, alcohol- en drugsvrije school
 • Je bent vriendelijk, gedraagt je zoals wij van jou verwachten en zorgt dat we allen trots kunnen zijn op onze school
 • Je noemt elkaar bij de voornaam
Buiten het hek
 • Je respecteert de buurt en de mensen die er wonen
 • Je fietst netjes door de Oosterhoutlaan en de buurt en houdt deze schoon
 • Voor- en na schooltijd verlaat je zo snel mogelijk de buurt
Plein
 • Je fietst rustig op de oprijlaan van de school naar de fietsenstalling. Met de Scooter en/of bromfiets rij je ook stapvoets naar de stalling. Dit geldt ook als je naar huis gaat
 • Tijdens schooltijd blijf je op het schoolterrein
 • Je blijft uit de buurt van geparkeerde auto’s 
Klas
 • We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
 • Tijdens de praktijklessen draag je de voorgeschreven werkkleding
 • De computer gebruik je alleen voor schoolzaken en met toestemming van een docent
 • Je jas is uit (over stoel, in kluis of aan kapstok), aan het einde van de les mag je je jas aan na toestemming van de docent
 • Je zit op een stoel of kruk
 • Je tas staat op de grond
 • Na de bel verlaat je de klas na toestemming van de docent
 • Je hebt de spullen bij je die je in de les nodig hebt
 • Je mag 1 keer per blokuur naar het toilet (mits anders afgesproken) met toestemming van de docent

Naast de regels op de verschillende plekken op de school, hebben wij ook nog een toevoeging gedaan van hoe wij willen dat we met elkaar omgaan in de praktijk. Omdat ons onderwijs zich natuurlijk kenmerkt in het eigen maken van de praktijkvaardigheden en we hiermee in meer risicovollere materialen werken en in een vrijere leeromgeving werken, hebben wij specifieke praktijkregels opgesteld. Deze regels dienen voor de veiligheid van iedereen. Omdat het praktijkonderwijs veel doen is, werken we met machines en apparatuur. Om alles goed en veilig te laten verlopen, zijn er veiligheidsafspraken en is iedereen verplicht zich aan die afspraken te houden. De afspraken zijn wederom positief geformuleerd en omschrijven het gewenste gedrag.

Veiligheid en praktijk
 • Je volgt altijd de instructies van de vakdocent op
 • Je draagt de afgesproken werkkleding, werkschoenen en veiligheidsattributen
 • Je gebruikt de machines en gereedschappen alleen als dit door een docent is opgedragen
 • Je gebruikt het lesmateriaal, het gereedschap en de machines volgens de instructie van de vakdocent
 • Je bent op de hoogte van het gebruik van de noodvoorzieningen in het lokaal
 • Je hebt een professionele werkhouding tijdens het uitvoeren van de opdracht
   Aula
 • Bij het ophalen van je eten/drinken wacht je rustig op je beurt
 • Je laat de tafel netjes achter en schuift je stoel aan
   Buitensport
 • Ben je met de fiets dan mag je met de pont of via de Rustenburgerbrug naar het sportveld
 • Ben je lopend dan moet je de pont nemen naar het sportveld
 • Je bent 25 minuten na de schoolbel omgekleed op het sportveld aanwezig
 • Na de sportles ga je direct terug naar school
   Stage
 • Als je ziek bent meld je dit zelf of je ouders aan het stagebedrijf en je stagedocent. Je ouders bellen de school en geven jouw absentie door
 • Je bent elke dag op de afgesproken tijd op je stage
 • Je ziet er verzorgd, schoon en uitgerust uit
 • Elke week na je laatste stagedag lever je de getekende stage-agenda in bij je mentor
 • Je zorgt ervoor dat je de stage overeenkomst laat tekenen
 • Je houdt je aan de regels en afspraken van het bedrijf
 • Je gebruikt geen mobiel op de werkvloer. Stop deze in een kluisje of zet ‘m op stil
 • Je overlegt met jouw stagebegeleider van het bedrijf of je informatie of foto’s op sociaal media mag zetten
 • Je overlegt met de stagebegeleider over de werkzaamheden die je gaat doen
 • Je stage is pas afgelopen als dit met je stagedocent en je stagebegeleider is afgesproken
 • Je kunt alleen stage lopen met een geldig stage contract
 • Als er iets is, wat je niet prettig vindt op je stage, bespreek je dit met je stagedocent of met je mentor
 • Als je stageperiode afgelopen is bedank je alle collega’s, je stagebegeleider en de chef voor het feit dat je bij hen stage hebt mogen lopen

Anti-pesten

Oost ter Hout hanteert een expliciet uitgewerkt pestprotocol (zie website). Dit protocol omschrijft de definities en verschillende vormen van pesten. De mentor speelt een belangrijk rol in het tot stand brengen van een veilig klassenklimaat vanaf de allereerste kennismaking. De nadruk ligt op het goed leren omgaan met elkaar. Binnen de lessen worden uit verschillende methodes gewerkt: Breingeheimen, Rots en Water en actuele artikelen uit de media. Hierin komen verschillende thema’s aan bod en de aanpak heeft als doel de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid van het luisteren naar elkaar, het samenwerken, het geven en ontvangen van feedback. Het werken met deze specifieke lessen voor sociale vaardigheid wordt gegeven door docenten die hierin getraind zijn. Dit aanbod wordt vooral gedaan in klas 1 en 2. In de bovenbouw wordt hierop herhaald indien dit nodig is.

Daarnaast hanteren wij het “Buddy-Systeem”. Dit wordt kortdurend en tijdelijk ingezet op het moment dat er een nieuwe leerling wegwijs moet worden op de school. Een nieuwe leerling wordt, indien hij dat nodig heeft, gekoppeld aan één of meerdere andere leerling(en) die zijn of haar plekje inmiddels heeft gevonden binnen school. De leerling die deze ‘opdracht’ krijgt ervaart dat veelal als een vorm van waardering. Het leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen en te kunnen dragen. Naast het aanbod in de lessen, hebben wij ook een helder stappenplan hoe er binnen de school gereageerd wordt indien er gepest wordt en wat de consequenties hiervan zijn (zie pestprotocol).

Aanbod dyslexie – ernstige rekenproblemen

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is het mogelijk om de officiële toetsen als de TOA-toets of VCA voor te laten lezen met spraaksoftware. Ook krijgen deze leerlingen meer tijd bij toetsen, al is dit een algemene regel die wij hanteren dat de leerlingen voldoende tijd krijgen om hun toetsen af te ronden.

Wij voorzien niet in een dyslexiescreening of het stellen van diagnoses naar dyslexie of dyscalculie. Indien de ontwikkeling bij het rekenen bij een leerling ernstig stagneert, gaan wij in overleg met ouders en leerling. Wij onderzoeken dan of het behulpzaam is om de rekenmachine in te gaan zetten. Dit zodat de leerling in staat is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de praktijk met een rekenmachine.

Keuzeruimte vrijetijdsbesteding

Voor alle onderbouwleerlingen is er een blokuur per week waarin zij aanbod krijgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit is gericht op het opbouwen van hobby’s, het ontdekken van zingeving in je leven. Het aanbod hierin varieert en bestaat onder andere uit diverse sporten, leefstijllessen en vormende educatie.

4.2  De basisondersteuning buiten de lessen

Ondanks het zorgvuldige aanbod binnen de klas, komt het voor dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in de klas geboden kan worden. Ook hiervoor hebben wij voorzieningen ingericht om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan datgene wat de leerling nodig heeft. Echter zit hieraan ook een grens. Onze focus ligt op het zo goed mogelijk begeleiden van leerlingen in de klas. De extra ondersteuning buiten de klas proberen wij dan ook zo kortdurend mogelijk te houden. De basisondersteuning die wij hebben opgenomen buiten de lessen zijn de plusklas voorziening en trajectbegeleiding.

Plusklas

Sommige leerlingen hebben tijdelijk, of een wat langere tijd, op sociaal emotioneel vlak meer begeleiding nodig om zich goed te ontwikkelen. Voor deze leerlingen hebben wij als service de plusklas. Dit is een speciale klas waarin wij meer en andere ondersteuning bieden op sociaal emotioneel gebied, in een kleine veilige setting. Deze service is voor leerlingen in de onderbouw. 

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding is een voorziening binnen Oost ter Hout die ondersteuning biedt aan leerlingen met een extra zorgvraag, maar biedt ook docenten en de school zelf ondersteuning. Bijvoorbeeld met het omgaan met een leerling met verschillende soorten problematiek, klassenmanagement of differentiëren in de klas. Leerlingen kunnen hiervoor worden aangemeld via de mentor die de leerling aanmeldt bij het zorgteam. Het zorgteam bekijkt welke stappen reeds zijn genomen en of trajectbegeleiding op zijn plaats is. Trajectbegeleiding is in principe een kortdurende voorziening (max. 4 maanden) en is erop gericht de leerling extra handvatten te geven om zijn leer- werkhouding en/of gedrag te verbeteren. De trajectbegeleider onderzoekt samen met de leerling wat hij nodig heeft om binnen de school beter te kunnen functioneren. Deze begeleiding is altijd maatwerk en individueel gericht. Voordat er gestart wordt met een trajectbegeleiding, wordt dit altijd eerst met ouders besproken. In sommige gevallen blijkt tijdens zo’n traject dat er extra expertise nodig is.

Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en wordt advies uitgebracht voor de in te schakelen hulp dan wel het zoeken naar een geschiktere plek voor de leerling. Door opname van een leerling in de trajectvoorziening gaat Oost ter Hout bij voorkeur preventief te werk. Door de zorg te intensiveren binnen de school, voor een kortdurende periode proberen wij uitval te voorkomen en de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Indien blijkt dat dit niet binnen onze mogelijkheden ligt, zijn wij in staat snel te schakelen met het samenwerkingsverband waardoor wij in gezamenlijkheid kunnen zoeken naar een geschikte plek voor de leerling.

Sociale vaardigheidstrainingen

Tenslotte hebben wij diverse weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen op de school en docenten die voldoende zijn toegerust om dit te verzorgen. Deze worden echter alleen ingezet als blijkt dat hier (voldoende) vraag/behoefte naar is. Het gaat hierbij o.a. om SOVA voor meisjes of voor jongens, Sterker naar school en Omgaan met Verlies.

4.3  De ondersteuningsroute binnen onze school

De mentor is de spil in het web als het gaat om het intensiveren van de zorg / begeleiding rondom de leerling. Indien blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, wordt hierbij de zorgcoördinator betrokken De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg. Deze persoon voert regelmatig gesprekken met de mentoren en brengt casussen in bij het Zorg Advies Team (ZAT). Indien nodig geeft de zorgcoördinator handelingsgerichte adviezen aan de (vak)docenten en mentor over wat de leerling nodig heeft. Indien dit de kennis en kunde van de docenten overstijgt, schaalt de zorgcoördinator de zorg op en betrekt de directie en andere partners.

Naast het onderzoeken van de mogelijkheden van juiste hulp, bewaakt zij ook de grenzen van de mogelijkheden van de school. Indien deze worden bereikt initieert zij overlegmomenten en onderhoudt zij contacten met instanties buiten de school en het samenwerkingsverband.

4.4  De ondersteuning en expertise geboden samen met de partners

Indien er sprake is van heel specifieke ondersteuningsbehoeften bij een leerling en het gaat om het gebrek aan vaardigheden van de leerling waardoor hij/zij belemmert wordt in zijn of haar ontwikkeling, kan er maximaal twee keer een specifiek onderwijsarrangement worden opgesteld. In dit geval worden experts van buiten ingezet om de leerling in een korte periode intensief te begeleiden. Met als doel dat de leerling, na deze intensivering van de zorg, in staat is om het onderwijs verder te kunnen volgen, in de klas.

ZAT

Voor leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben, bestaat een Zorg Advies Team. Dit team bestaat uit de schoolarts, de zorgcoördinator, de trajectbegeleider, de leerplichtambtenaar, CJG, de wijkagent (op verzoek) en de directeur (op verzoek). Iedere zes weken is er overleg. Het Zorg Advies

Team bekijkt per leerling welke zorg geboden moet worden bij specifieke hulpvragen. Soms is inschakeling van andere deskundigen noodzakelijk. De ouder(s)/ verzorger(s) worden van tevoren op de hoogte gesteld en geven toestemming om de leerling te bespreken in het Zorg Advies Team.

Schoolarts

Elke leerling wordt door de schoolarts medisch onderzocht. De schoolarts wordt ook om advies gevraagd bij schoolverzuim door medische klachten. Dit kan resulteren in een extra oproep voor een consult bij de schoolarts, waarna de schoolarts de leerling kan verwijzen naar specialistische hulp of de huisarts.

5.   Extra ondersteuning binnen onze school

Voor de extra ondersteuning binnen onze school doen wij incidenteel beroep op een schoolpsycholoog. Zij voert collegiale consultatie uit, doet observaties en geeft adviezen over hoe beter aan te sluiten op de behoeften van een specifieke leerling.

Voor zowel de leerlingen als de docenten zijn er twee vertrouwenspersonen in de school (één man en één vrouw.)

Onderwijsarrangement
Indien er hiaten zijn in het gedrag en/of het leren van de leerling is er een regeling met het samenwerkingsverband. Er is extra geld beschikbaar waarbij specifieke expertise van buiten de school kan worden ingezet om deze leerling te ondersteunen: het onderwijsarrangement. In dit geval gaan we samen met ouders onderzoeken welke experts ingezet moeten worden om de leerling de juiste ondersteuning te bieden.

Het onderwijsarrangement kan aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft hier akkoord op om de leerling van extra hulp te voorzien. Dit onderwijsarrangement kan worden ingezet als er hiaten zijn in de basisvaardigheden waardoor de leerling niet in staat is om de te behalen doelen en de aan te leren vaardigheden te bereiken. Dit wordt alleen ingezet als wij ervan overtuigd zijn dat de leerling hierop trainbaar/coachbaar is. Het is gericht op specifieke – specialistische hulp of ambulante begeleiding die wordt ingeschakeld om deze hiaten op te lossen.

Service

Indien nodig is het mogelijk om via ons netwerk en het Centrum Jeugd en Gezin extra individuele begeleiding op te starten. Deze begeleiding wordt niet georganiseerd door de school. Wat wij wel bieden is een mogelijkheid om externe deskundigen de begeleiding/hulp te laten geven op onze school. Hiervoor stellen wij een ruimte beschikbaar. Daarnaast willen wij ondersteunen dat deze zorg binnen schooltijd of direct na schooltijd plaats kan vinden. Dit vergemakkelijkt de bereikbaarheid van de hulp waardoor de motivatie van de leerling om hiernaar toe te gaan dikwijls wordt verhoogd.

Daarbij vindt het plaats in een omgeving die voor de leerling vertrouwd, bekend en veilig is.

Ondersteuning bij medische en fysieke beperkingen

Indien er sprake is van medische en fysieke beperkingen gaan wij in overleg met de ouders en de leerlingen of het voor deze leerling mogelijk is om de doelen te bereiken, en of wij aanpassingen kunnen bieden. Onze school is niet rolstoelvriendelijk en gezien het praktijkgerichte karakter van de school, is het niet altijd mogelijk om deze leerlingen goed te ondersteunen.

6.   Grenzen van onze ondersteuning

Net als bij iedere andere school, zijn er bij onze school ook grenzen aan hetgeen wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Vooropgesteld is het dat wij een school willen zijn waarin we door het geven van veel structuur, het hanteren van heldere regels en het geven van aandacht, een heel veilig en voorspelbaar leerklimaat weten te realiseren. Doordat wij hiertoe in staat zijn, zijn de basisvoorwaarden voor het leren goed op orde voor onze leerlingen.

Daarnaast zijn wij een praktijkschool. Het praktijkonderwijs is veel doen en werken met machines en apparatuur. Om dit goed en veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat leerlingen in staat zijn om zich aan de gestelde regels en veiligheidsafspraken te houden. En indien dit niet het geval is, zij hierop leerbaar en coachbaar zijn in een kortere tijd. Voor leerlingen die moeite hebben met het beheersen van hun impulsen en gedrag vertonen welke gericht is op het verstoren van de veiligheid (voor henzelf, voor medeleerlingen en/of docenten), en die hierop niet of onvoldoende coachbaar zijn, is onze school geen geschikte plek!

7.   Ontwikkelpunten van het ondersteuningsprofiel

Ondanks de ondersteuning die wij kunnen bieden, zijn wij ook nog in ontwikkeling. Zo zijn wij op dit moment aan het onderzoeken welk digitaal systeem voor het bijhouden van de leerling ontwikkeling bij ons past. Wij willen graag een systeem waarin alle betrokkenen inzage hebben in de ontwikkeling van de leerlingen, zodat het gesprek over de ondersteuningsbehoeften gefaciliteerd kan worden.

Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken in welke mate wij meer kunnen voorzien in het inzetten van hulpmiddelen bij officiële toetsen, zonder het beschikken over een diagnose/verklaring. Wij willen er naar streven dat ongeacht diagnose de leerlingen hun doelen kunnen bereiken. En als daarbij een hulpmiddel ondersteunend is en de zelfredzaamheid verhoogt, dan willen wij ons daarvoor hard maken.

Tenslotte willen wij dat er een goed mentorenprogramma is voor nieuwe en/of startende docenten, welke uitgaat van het handelen naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

©2020 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl